پیچیدن بند ناف دور گردن جنین
آیا واقعا بند ناف دور گردن جنین می پیچه؟

پیچیدن بند ناف دور گردن جنین جز مواردیست که در بارداری برای مادر نگرانی ایجاد می کند.

علت پیچیدن بند ناف دور گردن جنین !!!

اما واقعا تا چه حدی خطرناک است؟!

معمولا در یک سوم بارداری ها این پیچیدن بند ناف دور گردن دیده می شود.

جنین درون رحم در حال حرکت می باشد، ممکن است به خاطر همین بند ناف دور گردن یا اعضای دیگر بدنش بپیچد.

بند ناف جنین به جفت متصل می باشد و مسئول رساندن اکسیژن به جنین یم باشد.

ماده ای ژل مانند به نام ژلوارتون از این مجاری خون محافظت می کند و آن را احاطه کرده.

در واقع بند ناف در رحم به حالت شناور است و برای گره نخوردن ان است.

فقط چیزی که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد، مجاری خون داخل آن آسیب نمی بیند.

وقتی کیسه آب پاره می شود، نگرانی اصلی در باره این مشکل در دورسر چرخیدن بندناف است.

به خاطر حفظ جنین، زایمان اورژانسی صورت می گیرد.

پیچیدن بند ناف دور گردن جنین

چه زایمانی در چنین زمانی توصیه می شه؟

در دوران بارداری این قضیه مشکل ساز نیست.

چون جنین از طریق بند ناف تنفس می کند نه شش ها.

به طور میانگین طول بند ناف بین ۵۰ تا ۶۰ سانت می باشد.

اما شاید طولانی تر هم باشد تا حدود ۱۳۰ سانت، حتی امکان دارد، کوتاه تر از حد نرمال باشد (حدودا ۱۹ سانت).

اینجوری مشکل ساز می شود و ماع پایین رفتن جنین می شود.

این مشکل زمانی جدی می شود که آزمایش استرس جنینی بروز مشکل ار نشان دهد.

در چنین شرایطی سزارین انجام می شو و جفت جنین بعد از زایمان معاینه خواهد شد.

اکثر متخصصان نوزاد با اینکه بند ناف دور سرش پیچیده است، مشکلی ندارند.

 اما اگر بند ناف دو یا حتی سه بار دور گردن پیچیده باشد، برخی از متخصصین اجرای سزارین را انتخاب می کنند.